maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Czyszczenie i sterylizacja narzędzi


Zalecenia dotyczące postępowania z obrotowymi narzędziami stomatologicznymi i chirurgicznymi zgodnie z normą DIN EN ISO 147664
NTI-Kahla GmbH, Rotary Dental Instruments,  Wersja 2 / obowiązuje od czerwca 2009

Zasady ogólne

Narzędzia należy oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować przed każdym użyciem; w szczególności należy uczynić to przed pierwszym użyciem po zakupie, ponieważ narzędzia dostarczane są na ogół w stanie niejałowym (czyścić i dezynfekować po wyjęciu z opakowania osłonowego).

Warunkiem skutecznej sterylizacji jest dokładne oczyszczenie i dezynfekcja narzędzi.

Proszę pamiętać, że z zasady jesteście Państwo odpowiedzialni za sterylność narzędzi podczas ich użytkowania. Dlatego należy stosować metody czyszczenia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi, które zostały odpowiednio zakwalifikowane dla poszczególnych urządzeń i wyrobów.

Należy regularnie przeprowadzać konserwację i sprawdzać stosowane urządzenia (myjka ultradźwiękowa, sterylizator), aby właściwe parametry zostały zachowane podczas każdego cyklu.

Należy uwzględniać obowiązujące w danym kraju przepisy prawne i higieniczne dla gabinetów lekarskich i szpitali. W szczególności dotyczy to wymagań odnoszących się do skutecznej inaktywacji prionów.

Ze względu na przewidziane przeznaczenie oraz kształt narzędzi zalecamy zakwalifikowanie ich jako narzędzia semikrytyczne B lub krytyczne B (w zależności rodzaju i miejsca zastosowania).

Czyszczenie i dezynfekcja

Przygotowanie wstępne

Bezpośrednio po użyciu (maks. w ciągu 2 godzin), należy usunąć grubsze zanieczyszczenia. W tym celu należy zastosować bieżącą wodę lub roztwór środka dezynfekcyjnego.

Środek dezynfekcyjny nie powinien zawierać aldehydu (prowadzi do utrwalenia śladów krwi), posiadać sprawdzoną skuteczność (np. dopuszczenie DGHM lub FDA lub znak CE).

Powinien być przeznaczony do dezynfekcji narzędzi rotacyjnych. Koniecznie zwracać uwagę na to, by był do narzędzi rotacyjnych, płyny do narzędzi ( narzędzia stalowe, nie będące wiertłami) mogą mieć inny skład i powodować niszczenie ( czernienie ) wierteł.

Do czyszczenia ręcznego należy używać jedynie miękkiej szczoteczki, przeznaczonej tylko do tego celu. Nigdy nie należy używać szczoteczki metalowej lub waty stalowej.

W przypadku narzędzi profilowanych należy zwrócić uwagę, aby oczyścić wszystkie powierzchnie, żeby nigdzie nie zostały widoczne resztki zanieczyszczeń. Następnie narzędzia należy dokładnie opłukać pod bieżącą wodą (co najmniej 1 min.).
Narzędzia oblepione nierozpuszczalnymi w wodzie zanieczyszczeniami, których nie można usunąć ręcznie, należy na tym etapie odsortować.

Należy pamiętać, że środek dezynfekcyjny, używany podczas wstępnego przygotowywania, służy jedynie do ochrony osobistej i nie zastępuje kolejnego etapu następującego po czyszczeniu – dezynfekcji.

Czyszczenie ręczne i dezynfekcja

Wybierając środek do czyszczenia i dezynfekcji należy pamiętać,

aby był on przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi rotacyjnych

aby – jeśli będzie stosowany- nadawał się do czyszczenia ultradźwiękowego (nie tworzył piany),

aby środek czyszczący lub dezynfekcyjny, posiadał sprawdzoną skuteczność (np. dopuszczenie DGHM lub FDA lub znak CE) oraz

aby stosowane środki chemiczne były kompatybilne z tworzywem narzędzi (patrz rozdział "Trwałość materiałów").

Złożone środki czyszcząco-dezynfekcyjne można używać do narzędzi, które są jeszcze w niewielkim stopniu zanieczyszczone (brak widocznych zanieczyszczeń) po przeprowadzonym czyszczeniu wstępnym.

Należy bezwzględnie przestrzegać stężeń i czasów działania środków dezynfekcyjnych podanych przez producenta.

Stosować tylko świeżo przygotowane roztwory, używać tylko wody jałowej lub odkażonej (maks. 10 bakterii/ml) oraz wody oczyszczonej z endotoksyn (maks. 0,25 jednostek endotoksycznych/ml, np. Aqua purificata/Aqua purificata valde), a do osuszania tylko filtrowane powietrze.

Przebieg: Czyszczenie i dezynfekcja

1. Włożyć narzędzia do kąpieli dezynfekcyjnej na czas zalecany przez producenta, tak aby były w pełni zanurzone w roztworze (ewentualnie wspomaganie ultradźwiękami, tylko z zastosowaniem stojaków/tacek sterylizacyjnych lub ostrożne szczotkowanie miękką szczoteczką). Należy zwracać uwagę, aby narzędzia nie stykały się ze sobą.

2. Następnie, wyjąć narzędzia z kąpieli dezynfekcyjnej i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą (co najmniej 1min.)

3. Osuszyć narzędzia sprężonym powietrzem

4. Narzędzia należy skontrolować (patrz rozdział „Kontrola” oraz „Konserwacja”).

5. Narzędzia zapakować możliwie niezwłocznie po wyjęciu (patrz rozdział "Opakowanie", ewentualnie pododatkowym dosuszeniu w czystym miejscu).

Kontrola

Po oczyszczeniu lub po oczyszczeniu i dezynfekcji, należy sprawdzić, czy narzędzia nie noszą śladów korozji, ich powierzchnia nie jest uszkodzona, nie ma odprysków i odkształceń (wykrzywione lub nieobracające się w osi) oraz czy nie ma na nich zanieczyszczeń.

Uszkodzone narzędzia należy odsortować (limity używania patrz rozdział „Ponowne użytkowanie”). Narzędzia, które nadal są zanieczyszczone, należy ponownie poddać czyszczeniu i dezynfekcji.

Konserwacja

Konserwacja nie jest konieczna. Nie wolno stosować żadnych olejów do narzędzi.

Wiertła stalowe spryskać środkiem przeciwkorozyjnym.

Pakowanie

Narzędzia należy posortować na tacy, a następnie zapakować je do sterylizacji w opakowania jednorazowe (opakowania pojedyncze lub podwójne) i/lub do pojemników sterylizacyjnych, które spełniają następujące wymagania:

- są zgodne z normami DIN EN 868
-2ff/DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
- przeznaczone są do sterylizacji parą (wytrzymałość na temperaturę co najmniej 137 °C (279 °F), wystarczająca przepuszczalność dla pary wodnej)
- zapewniają odpowiednią osłonę narzędzi i opakowań sterylizacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- są regularnie konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta (pojemniki sterylizacyjne)

Sterylizacja

Do sterylizacji należy stosować jedynie wymienione poniżej metody; inne metody sterylizacji są niedopuszczalne.

Sterylizacja parą wodną
- metoda grawitacyjna (z odpowiednio osuszonymi narzędziami)
- sterylizator parowy zgodny z DIN EN 13060 lub DIN EN 285
- walidacja zgodnie z DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (ważna walidacja oraz ocena skuteczności sterylizacji poszczególnych wyrobów)
- maks. temperatura sterylizacji 134 °C (273 °F; dodatkowo tolerancja wg DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665)
- czas sterylizacji (czas ekspozycji przy temperaturze sterylizacji) co najmniej 20 min (przy 121 °C (250 °F)) lub 5 min przy 132 °C (270 °F)/134 °C

Niezależne akredytowane laboratorium badawcze potwierdziło, że narzędzia są w pełni przystosowane do skutecznej sterylizacji parowej z zastosowaniem sterylizatora parowego firmy H+P Labortechnik (Oberschleißheim) i metody grawitacyjnej. Uwzględniono przy tym procedurę opisaną powyżej.

Metoda sterylizacji błyskawicznej jest absolutnie niedopuszczalna.

Nie należy stosować sterylizacji gorącym powietrzem, sterylizacji promieniowaniem, sterylizacji formaldehydem lub tlenkiem etylenu, żadnych chemikaliów oraz sterylizacji plazmowej.

Przechowywanie

Po sterylizacji narzędzia należy przechowywać w opakowaniach, w warunkach suchych i wolnych od kurzu i pyłów.
Chronić narzędzia przed słońcem i wysokimi temperaturami.